Laatste blogs

Modelcontracten zzp: complete verwarring

Op 1 mei gaat de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) van start. Sinds een meerderheid van de Eerste Kamer het wetsvoorstel heeft goedgekeurd, staat staatssecretaris Wiebes niets meer in de weg de wet over ruim twee weken in uitvoering te brengen. Hoewel het eerste jaar nog een soort ‘proef’jaar wordt waarin er niet al te streng wordt gehandhaafd, is de verwarring onder zowel opdrachtgevers als zzp’ers compleet. 

Econoom en journalist Matthijs Bouman (bekend van onder meer DWDD en RTLZ) laat de verwarring en ‘de bizarre nieuwe wereld van de zzp’er‘ mooi zien in onderstaand filmpje:

Meer moeilijkheden
De bonden en belangenorganisaties hebben zich de laatste weken behoorlijk geroerd. Ze moeten toch íets doen aan de verwarring onder hun leden. Maar veel rust brengt dat niet onder zzp’ers. Een onderzoek van TNS-Nipo onder 600 zzp’ers en 413 organisaties met ten minste tien werknemers laat zien dat de meesten onder hen meer moeilijkheden verwachten, bericht het fd vandaag in het artikel ‘Zzp’er verwacht schade door nieuwe wetgeving‘. Negen van de tien zzp’ers verwacht dat het moeilijker wordt om nieuwe opdrachten binnen te halen en de meerderheid van zzp’ers en organisaties denkt dat de administratieve rompslomp gaat toenemen met de nieuwe wet.

Duidelijkheid in de rechtbank
Ook laat het onderzoek van TNS-Nipo zien dat 67 procent van de organisaties verwacht meer extern advies en bemiddelaars nodig te hebben voor de inhuur van zzp’ers. Experts adviseren volgens het fd bovendien bij twijfel de zzp-relaties te beëindigen, omdat nog onduidelijk is hoe de fiscus deze relaties precies gaat toetsen. Ook de belangenorganisaties kunnen niet op alle vragen antwoorden geven. Josien van Breda, beleidsadviseur bij FNV Zelfstandigen, zei tijdens de voorlichtingsbijeenkomst op 9 februari 2016 in Amsterdam dat veel duidelijk moet worden in de rechtbank. Van Breda: ‘We gaan een onzekere periode tegemoet, omdat veel niet duidelijk is.’

Meldpunt modelovereenkomsten
Tijdens een bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) op 22 maart jl. werd veel moeite gedaan de DBA-wet simpel voor te stellen. De FNV-bonden hebben inmiddels een meldpunt Modelovereenkomst in het leven geroepen, waar zzp’ers die lid zijn van een van deze bonden dubieuze zaken rond de modelcontracten kunnen aankaarten. Onderwijl zitten de bonden er naar eigen zeggen bovenop om meer duidelijkheid te krijgen van staatssecretaris Wiebes, die dit met een brief aan zzp’ers onlangs trachtte te doen.

Ondernemerscheck als bewijs?
De Belastingdienst heeft sinds half maart een Ondernemerscheck op de website staan, waarmee je kunt checken of je voor de dienst (inkomstenbelasting) een ondernemer bent. De checklist is eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Kon de uitslag van deze check maar gebruikt worden om bij (nieuwe) opdrachtgevers aan te tonen dat je een ondernemer bent voor de Belastingdienst. Dan was de praktijk onder de DBA-wet voor zowel zzp’ers als opdrachtgevers een stuk minder verwarrend.

 

Meer informatie
Meer verwarring:

Meer nieuws

 

Lubach over modelcontracten zzp

Afgelopen zondag (28 februari) nam Lubach de toekomstige DBA-wet (vervanging VAR in modelcontracten) op de hak in het VPRO-programma ‘Zondag met Lubach’. Zijn er meer leuke filmpjes, sketches en grappen over dit onderwerp? Want misschien moeten we er met z’n allen maar om lachen….om die nieuwe wet.

 

Lubach neemt de toekomstige DBA-wet (modelcontracten) op de hak (vanaf 20.30 min)

Lubach neemt de toekomstige DBA-wet (modelcontracten) op de hak (vanaf 20.30 – tot 24.20 min is het leuk, daarna wordt het wel errug flauw)

 

 

Meer weten over de toekomstige DBA-wet?

Lees meer:

Modelcontracten zzp: wat moet je ermee?

Vanaf 1 mei 2016 treedt de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (modelcontracten zzp) in werking. De huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) is daarmee afgeschaft. Maar wat betekent de nieuwe wet voor zzp’ers? Wat moet je doen en laten?

Om antwoorden te krijgen bestookte ZZP-log het ministerie van Financiën met talrijke vragen, bestudeerde een aantal (goedgekeurde) voorbeeldcontracten op de website van de Belastingdienst en volgde een voorlichtingsbijeenkomst van zzp-belangorganisatie FNV Zelfstandigen op 9 februari jl. Het gaf een onthutsend inzicht in de manco’s van de wet. Een verslag.

1. Ministerie van Financiën

Staatssecretaris Wiebes over modelcontracten zzp tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer.

Staatssecretaris Wiebes tijdens het vragenuurtje in de Tweede-Kamer op dinsdag 9 februari 2016.

 

Werken met een intermediair
De eerste vraag aan het ministerie was simpel: wat is het verschil is tussen een ‘bemiddelingsmodel’ en een ‘tussenkomstmodel’. Dit is immers relevant voor zzp’ers die met een intermediair werken. Een bemiddelingsmodel garandeert je zzp-schap, een tussenkomstmodel niet. Bij dit laatste model kan er sprake zijn van (verkapte) loondienst. Maar hoe kan een zzp’er beoordelen of ‘ie met het ene of het andere model te maken heeft?

  • Wat is een bemiddelingsmodel?
    ‘Bij bemiddeling is de rol van de tussenpersoon beperkt; deze brengt alleen vraag en aanbod bij elkaar en treedt daarna terug. De bemiddelaar wordt dus zelf geen partij in de arbeidsrelatie. Wel kan de bemiddelaar eventueel ondersteunende diensten verlenen aan één of beide partijen.’ Aldus het ministerie.
  • Wat is een tussenkomstmodel?
    ‘Bij uitzending en tussenkomst wordt de tussenpersoon juist wel partij; het is de tussenpersoon tot wie de opdrachtnemer zich verplicht arbeid te verrichten ten behoeve van een derde en het is de tussenpersoon die verplicht is tot het betalen van de vergoeding voor verrichte arbeid aan de opdrachtnemer.’ Aldus het ministerie.

Ondernemer of in (verkapte) loondienst
Vervolgens legde ZZP-log aan het ministerie een aantal werksituaties voor. Veel bedrijven zetten bijvoorbeeld zzp’ers in in tijden van drukte (de bekende ‘flexibele schil’, bijvoorbeeld na het binnenhalen van een aanbesteding). Anderen schakelen zzp’ers in als ze de beoogde kennis niet in huis hebben. Weer anderen gaan ‘partnerschappen’ aan met zzp’ers en/of zijn vaste klant. Kortom, in de afgelopen jaren zijn er talrijke creatieve constructies ontstaan die enerzijds tegemoet komen aan een vraag uit de markt en anderzijds ondernemerszin tonen.

Vragen aan het ministerie

Aan het ministerie de vraag of de diverse werkrelaties binnen het ondernemerschap van een zzp’er paste, waarom wel/niet en wanneer het twijfelachtig wordt. En bestond er geen checklist, waarmee zzp’ers kunnen afvinken of de werkrelatie onder de nieuwe wet wordt toegestaan of niet? Ten slotte vroeg ZZP-log wat de belangrijkste criteria waren voor het wel of niet toestaan van een zzp-werkrelatie: is het bijvoorbeeld een kwestie van regelmaat (een opdrachtgever komt steeds weer bij je terug) en/of tijdsduur van een klus en/of de locatie van de uit te voeren werkzaamheden (op de werkvloer bij de opdrachtgever of niet)? En/of gaat het vooral om het al dan niet uitblijven van ‘werkgeversgezag’ en/of zijn er andere zwaarwegende criteria waarop de Belastingdienst gaat navigeren?  Lees meer

Wiebes over modelcontracten: er komt geen heksenjacht

Er komt geen heksenjacht op zzp’ers en kleine afwijkingen in werkrelaties zijn niet relevant, zegt staatssecretaris Wiebes tijdens het plenaire debat over de modelcontracten (wetsvoorstel DBA) in de Eerste Kamer op 26 januari 2016. ‘We willen schijnzelfstandigheid eerder voorkomen dan beboeten.’

Tijdens het plenaire debat over het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) staat de staatssecretaris luchtig achter het katheder. Hij staat nog net niet met zijn handen in zijn zakken. Via een rustig, verhelderend betoog probeert hij de kou uit de lucht te halen rondom het nieuwe wetsvoorstel. Hij is grappig, jawel, en spreekt met talrijke metaforen, maar de praktijk lijkt toch ver van hem af te staan.

Staatssecretaris Wiebes verdedigde het wetsvoorstel DBA in de Eerste Kamer

Staatssecretaris Wiebes (foto rijksoverheid)

Spookverhalen
Zo begrijpt hij niets van de ‘spookverhalen’ die nu onder zzp’ers de ronde doen. De angst en onrust onder hen bevreemden hem. GroenLinks-senator Ganzevoort zegt dat daar invoelingsvermogen voor nodig is. En hij betoogt: ‘We gaan van een generieke verklaring (VAR) naar een specifieke verklaring per arbeidsrelatie. Als iedere afwijking daarvan kan meetellen, veroorzaakt dat onzekerheid.’

Toetsingscircus
Ook D66-senator Rinnooy Kan is niet gerustgesteld door de woorden van Wiebes. Rinnooy Kan: ‘Ik vind uw pleidooi verhelderend, maar niet geruststellend.’ Hij voorziet een ‘toetsingscircus’ en talrijke negatieve effecten, zoals verlies van kansen, stabiliteit en voorspelbaarheid voor zzp’ers. ‘De zzp’ers zijn de grote verliezers onder de nieuwe wet en hebben geen enkele rechtszekerheid.’ Hij dient onder meer daarom een motie in.

Angst temperen
Wiebes probeert tijdens zijn pleidooi de angst onder zowel zzp’ers als opdrachtgevers te temperen. ‘Het doel is niet conform de overeenkomst te werken, maar conform de wet. Als een opdrachtgever zich niet precies aan de overeenkomst houdt, maar hij zondigt niet tegen de wet – hij gaat niet op een zodanige manier opereren dat er een dienstverband ontstaat – dan is er natuurlijk geen reden om in te grijpen.’  Lees meer

Wetsvoorstel modelcontracten in Eerste Kamer

Modelcontracten voor zzp’ers als vervanging voor de VAR: gaat het door of niet? Aankomende dinsdag 26 januari 2016 behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel van staatssecretaris Wiebes. De plenaire vergadering over het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is online te volgen (14.05 – 16.40 uur). Op 2 februari volgen dan eventuele stemmingen die al dan niet definitief groen licht moeten geven voor deze wet.

Het wetsvoorstel over de modelcontracten hield de gemoederen de laatste maanden flink bezig. Deskundigen rolden over elkaar heen in de media over de voors en tegens. Vooral het Financieele Dagblad hield de vinger aan de pols. De tendens was over het algemeen negatief onder betrokkenen in de ondernemerswereld. Het fd betoogt in haar dagelijks commentaar op 17 januari jl. dat ‘de staatssecretaris van de VVD alsnog de politieke agenda van een PvdA-minister, Lodewijk Asscher van Sociale Zaken, helpt verwezenlijken.’ Het resultaat is ontmoediging van zzp-schap en terugdringing van de flexibilisering van de arbeidsmarkt’, opinieert de krant.

Plenair debat Eerste Kamer over modelcontracten zzp

Plenaire vergadering Eerste Kamer (foto rijksoverheid)

Overregulering
Bezwaren van deskundigen en belangenorganisaties waren daarnaast vooral dat er met een bazooka op ‘een relatief klein probleem’ (schijnzelfstandigheid) werd geschoten als de nieuwe wet doorgang vindt. Er zou sprake zijn van ‘overregulering’. Zo zullen er bijvoorbeeld duizenden modelcontracten moeten worden gemaakt in plaats van de door Wiebes beoogde ‘tientallen’.

Intermediairs
Ook zouden veel zzp’ers onder de nieuwe wet opdrachten gaan mislopen, betoogden vooral de detacherings- en bemiddelingsbureaus. Brancheorganisaties en zzp-bemiddelaars weten echter in oktober een doorbraak te forceren bij de minister van Financiën: bureaus die met een bemiddelingsmodel werken, zijn van tevoren vrijgesteld van loonheffing. Het ‘Voorbeeld modelovereenkomst tussenkomst’ is te downloaden via o.m. de website van de Rijksoverheid.

Directe relatie met zzp’er
Door de doorbraak met de intermediairs is echter nu een tegenovergestelde beweging gaande: ‘Veel bedrijven beginnen zich zorgen te maken en willen geen directe relatie met zzp’ers meer’, zegt Marc Nijhuis van detacheringsbedrijf IT Staffing in het fd. Ook de Algemene Bond van Uitzendorganisaties en belangenorganisatie ZZP Nederland zien dit gebeuren, zeggen ze tegen het fd.

Lees meer

Hoe herken je de (kansrijke) ondernemer in jezelf

Ben je proactief, creatief in het bedenken van oplossingen, flexibel en vasthoudend? Dan heb je in ieder geval de karakterstructuur om als startende zzp’er succesvol te kunnen zijn. Maar er is meer nodig om kansrijk te zijn. Hoe herken je de ondernemer in jezelf en hoe vergroot je de kans op succes?

‘Of je geschikt bent voor het ondernemerschap hangt grotendeels af van je persoonlijke eigenschappen. Maar of je kans hebt om een succesvolle zzp’er te zijn, hangt ook af van je (ondernemers)vaardigheden, persoonlijke situatie en het bedrijfsidee. Alles moet in samenhang kloppen’, zegt Willemijn Kuik, consultant bij Friedeberg Consultancy en STEW advies & training kleinbedrijf en in die functie al 10 jaar coach van startende zzp’ers.

Eigenschappen

Pro- en creactief
‘Proactief zijn, is misschien wel een van de belangrijkste eigenschappen van een succesvolle zzp’er. Als mensen het niet redden, is het vaak een kwestie van te weinig initiatief nemen’, weet Kuik. ‘Ook creativiteit is een belangrijke eigenschap. Creatief zijn in de vorm van kansen zien en het bedenken van oplossingen.’

Een voorbeeld:
‘Stel je begint een kinderdagverblijf en ziet een trend in de markt dat mensen steeds gezonder en ook biologisch willen eten. Je kunt daar dan een speerpunt van maken: je biedt de kinderen biologisch gezonde, warme maaltijden, communiceert dat naar de ouders, maakt er een filmpje van en zet dat weer op je website. Op die manier koppel je creativiteit aan daadkracht: je ziet een trend in de markt en je doet er ook daadwerkelijk iets mee.’

Flexibel en vasthoudend
Daarnaast heeft een startende zzp’er flexibiliteit en doorzettingsvermogen nodig, bijvoorbeeld als het even tegenzit en de zaken niet zo lopen als je zou willen. Kuik: ‘Want je kunt creatief en daadkrachtig zijn, maar als je je moeilijk kunt aanpassen aan een gewijzigde situatie of snel opgeeft, verklein je de kans op succes. Ondernemen gaat niet altijd makkelijk.’

 

Eerlijk zijn naar jezelf
Ten slotte zijn volgens haar eigenschappen nodig als: risico durven nemen (de klassieker!), zelfvertrouwen en zelfkennis hebben, en betrouwbaar, realistisch, stressbestendig en kritisch op je eigen functioneren (durven) zijn. Kortom, een succesvolle zzp’er ben je niet zomaar. Kuik: ‘Je hoeft echt niet overal een tien op te scoren, maar je moet wel eerlijk zijn naar jezelf.’

Lees meer